Scots Gaelic Bible

Mark 14

Mark

Return to Index

Chapter 15

1

 

 Agus cho luath sa bha mhaduinn ann, chuir na h-ard-shagairt, `s na seannairean `s na Sgriobhaich, `sa chomhairle uile, an comhairle ri cheile, agus cheangail iad Iosa, agus thug iad leo e, agus liubhair iad e do Philat. 

 

 


2

 

 Is dh` fharraid Pilat dheth: An tu Righ nan Iudhach? Agus Iosa a freagairt, thuirt e ris: Tha thu ga radh. 

 

 


3

 

 Agus bha na h-ard-shagairt a cur iomadh cuis as a leth. 

 

 


4

 

 Is dh` fharraid Pilat a rithist dheth, ag radh: Nach toir thu freagairt sam bith? seall a liuthad ni tha iad a cur nad aghaidh. 

 

 


5

 

 Ach cha do fhreagair Iosa tuilleadh, air sheol `s gun do ghabh Pilat ioghnadh. 

 

 


6

 

 A nis air latha na feille b` abhuist dha leigeil mu sgaoil dhaibh aon sam bith dhe na priosanaich, a dh` iarradh iad. 

 

 


7

 

 Agus bha fear ann, dham b`ainm Barabbas, a chuireadh am priosan comhla ri luchd-ceannairc, agus a bha air murt a dhianamh ann an ceannairc. 

 

 


8

 

 Agus nuair a dhirich an sluagh suas, thosich iad ri iarraidh air, e dheanamh dhaibh mar a chleachd e. 

 

 


9

 

 Agus fhreagair Pilat iad, `s thuirt e: An aill leibh gun leig mi as dhuibh righ nan Iudhach? 

 

 


10

 

 Oir bha fios aige gum b` ann tromh fharmad a liubhair na h-ard-shagairt seachad e. 

 

 


11

 

 Ach bhrosnaich na h-ard-shagairt an sluagh, gun leigeadh e Barabbas mu sgaoil dhaibh mar raghainn. 

 

 


12

 

 Agus fhreagair Pilat a rithist, is thuirt e riutha: Ciod ma ta is aill leibh mi dhianamh ri righ nan Iudhach? 

 

 


13

 

 Ach ghlaodh iad a rithist: Ceus e. 

 

 


14

 

 Is thuirt Pilat riutha: Ciod an t-olc a rinn e? Ach sann is mua ghlaodh iad: Ceus e. 

 

 


15

 

 Agus bho na bha Pilat deonach an sluagh a thoileachadh, leig e Barabbas mu sgaoil dhaibh, `s an deigh Iosa sgiursadh, thug e seachad e, gus a cheusadh. 

 

 


16

 

 Ach thug na saighdearan leo e a stigh gu cuairt an uachdrain, (ris an canar am Praetorium), is ghairm iad am buidheann uile. 

 

 


17

 

 Agus dh` eid iad e le purpur, `sa fighe crun dreighinn chuir iad air e. 

 

 


18

 

 Agus thoisich iad air furan a chur air, ag radh: Failt, a righ nan Iudhach. 

 

 


19

 

 Is bhuail iad a cheann le cuilc; agus thilg iad smugaidean air, `sa lubadh an glun, thug iad aoradh dha. 

 

 


20

 

 Agus an deigh dhaibh magadh air, thug iad dheth am purpur, is chuir iad aodach fhein air, agus thug iad leo e gus a cheusadh. 

 

 


21

 

 Agus rug iad air fear a bha dol seachad, Simon bho Chirene, athair Alastair agus Rufuis, a bha tighinn as an duthaich, agus thug iad air a chrois a ghiulan. 

 

 


22

 

 Agus thug iad e gu aite ris an canar Golgotha, se sin air eadar-theangachadh, aite Chalbhari. 

 

 


23

 

 Agus thug iad dha ri ol fion measgte le mirr; agus cha do ghabh e e. 

 

 


24

 

 Agus air dhaibh a cheusadh, roinn iad aodach, a tilgeadh chrann air, fiach de a gheibheadh gach aon. 

 

 


25

 

 Agus bi an treasamh uair a bh` ann, agus cheus iad e. 

 

 


26

 

 `S bha chuis-dhitidh sgriobhte os a chionn: RIGH NAN IUDHACH. 

 

 


27

 

 Agus cheus iad da mheirleach comhla ris, fear air a laimh dheis, is fear air a laimh chli. 

 

 


28

 

 Agus choimhlionadh an sgriobtur, a tha ag radh: Agus bha e air a mheas am measg nan eucorach. 

 

 


29

 

 Agus thug iadsan a bha dol seachad toibheum dha, a crathadh an cinn, `s ag radh: O thusa, a 1eagas an teampull, `sa thogas e rithist ann an tri latha: 

 

 


30

 

 Teasraig thu fhein agus thig a nuas bhon chrois. 

 

 


31

 

 Mar an ciadna bha na h-ard-shagairt a magadh air, agus maille ris na Sgriobhaich a cantuinn ri cheile: Shabhail e feadhainn eile, e fhein chan urrainn e shabhaladh. 

 

 


32

 

 Thigeadh Criosda righ Israil a nuas a nis bhon chrois, chum gum faic agus gun creid sinn. Is rinn iadsan, a cheusadh maille ris, taire air. 

 

 


33

 

 `S nuair a thainig an t-siathamh uair, bha dorchadas air an talamh gus an naoitheamh uair. 

 

 


34

 

 Agus aig an naoitheamh uair dh` eigh Iosa le guth ard, ag radh: Eloi, Eloi, lamma sabacthani? se sin air eadar-theangachadh: Mo Dhia, mo Dhia, carson a threig thu mi? 

 

 


35

 

 Agus thuirt cuid den fheadhainn a bha `nan seasamh mun cuairt, nuair a chual iad e: Seall, tha e gairm Eliais. 

 

 


36

 

 Agus ruith fear, `sa lionadh spuing le fion-geur, s ga cur air cuilc thug e dha ri ol ag radh: Leigibh leam, faicemid an tig Elias gus a thoirt a nuas. 

 

 


37

 

 Agus Iosa ag eigheach le guth ard, thug e suas an anail. 

 

 


38

 

 Agus sthracadh brat an teampuill na dha leth bho bhraighe gu iochdar. 

 

 


39

 

 Agus nuair a chunnaic an ceannard-ciad, a bha `na sheasamh mu choinneamh, gun do dh`eug e ag eigheach mar sin, thuirt e: Gu firinneach b`e an duine so Mac Dhe. 

 

 


40

 

 Agus bha boirionnaich cuideachd a coimhead air na thachair ach fad as: nam measg bha Mairi Magdalen, agus Mairi mathair Sheumais is lugha is Ioseiph, agus Salome: 

 

 


41

 

 A lean e nuair a bha e ann an Galile, `sa fhreasdail air, agus moran bhoirionnach eile, a bh` air direadh gu Ierusalem maille ris. 

 

 


42

 

 `S nuair thainig am feasgar, a chionn gum be an t-uidheamachadh a bh` ann, se sin an latha romh `n t-sabaid, 

 

 


43

 

 Thainig Ioseph bho Arimatea, comhairleach urramach, aig an robh suil e fhein ri rioghachd Dhe, is chaidh e stigh gu dana go Pilat, agus dh` iarr e corp Iosa. 

 

 


44

 

 `S bha ioghnadh air Pilat gun robh e cheana marbh. `Sa gairm a cheannaird-chiad, dh` fharraid e dheth an robh e cheana marbh. 

 

 


45

 

 `S nuair fhuair e fios bhon cheannard-chiad, thug e an corp do Ioseph. 

 

 


46

 

 Agus cheannaich Ioseph lion-anart, `s ga thoirt a nuas, shuain e san lion-anart e, agus chuir e ann an uaigh e, a bh` air a gearradh as a chraig, agus charaich e clach gu dorus na h-uaighe. 

 

 


47

 

 `S bha Mairi Magdalen agus Mairi mathair Ioseiph a gabhail beachd caite an do chuireadh e. 

 

 


Mark 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: