Chinese Union Bible (GB Encoding)

尼希米记 / Nehemiah 6

尼希米记 / Nehemiah

Return to Index

Chapter 7

1

 

 城 墙 修 完 , 我 安 了 门 扇 , 守 门 的 , 歌 唱 的 , 和 利 未 人 都 已 派 定 。 

 

 


2

 

 我 就 派 我 的 弟 兄 哈 拿 尼 , 和 营 楼 的 宰 官 哈 拿 尼 雅 , 管 理 耶 路 撒 冷 。 因 为 哈 拿 尼 雅 是 忠 信 的 , 又 敬 畏 神 过 于 众 人 。 

 

 


3

 

 我 吩 咐 他 们 说 , 等 到 太 阳 上 升 才 可 开 耶 路 撒 冷 的 城 门 。 人 尚 看 守 的 时 候 就 要 关 门 上 闩 。 也 当 派 耶 路 撒 冷 的 居 民 , 各 按 班 次 看 守 自 己 房 屋 对 面 之 处 。 

 

 


4

 

 城 是 广 大 , 其 中 的 民 却 稀 少 , 房 屋 还 没 有 建 造 。 

 

 


5

 

 我 的 神 感 动 我 心 , 招 聚 贵 胄 , 官 长 , 和 百 姓 , 要 照 家 谱 计 算 。 我 找 着 第 一 次 上 来 之 人 的 家 谱 , 其 上 写 着 。 

 

 


6

 

 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 , 从 前 掳 去 犹 大 省 的 人 , 现 在 他 们 的 子 孙 从 被 掳 到 之 地 回 耶 路 撒 冷 和 犹 大 , 各 归 本 城 。 

 

 


7

 

 他 们 是 同 着 所 罗 巴 伯 , 耶 书 亚 , 尼 希 米 , 亚 撒 利 雅 , 拉 米 , 拿 哈 玛 尼 , 末 底 改 , 必 珊 , 米 斯 毗 列 , 比 革 瓦 伊 , 尼 宏 , 巴 拿 回 来 的 。 

 

 


8

 

 以 色 列 人 民 的 数 目 记 在 下 面 。 巴 录 的 子 孙 二 千 一 百 七 十 二 名 。 

 

 


9

 

 示 法 提 雅 的 子 孙 三 百 七 十 二 名 。 

 

 


10

 

 亚 拉 的 子 孙 六 百 五 十 二 名 。 

 

 


11

 

 巴 哈 摩 押 的 后 裔 , 就 是 耶 书 亚 和 约 押 的 子 孙 二 千 八 百 一 十 八 名 。 

 

 


12

 

 以 拦 的 子 孙 一 千 二 百 五 十 四 名 。 

 

 


13

 

 萨 土 的 子 孙 八 百 四 十 五 名 。 

 

 


14

 

 萨 改 的 子 孙 七 百 六 十 名 。 

 

 


15

 

 宾 内 的 子 孙 六 百 四 十 八 名 。 

 

 


16

 

 比 拜 的 子 孙 六 百 二 十 八 名 。 

 

 


17

 

 押 甲 的 子 孙 二 千 三 百 二 十 二 名 。 

 

 


18

 

 亚 多 尼 干 的 子 孙 六 百 六 十 七 名 。 

 

 


19

 

 比 革 瓦 伊 的 子 孙 二 千 零 六 十 七 名 。 

 

 


20

 

 亚 丁 的 子 孙 六 百 五 十 五 名 。 

 

 


21

 

 亚 特 的 后 裔 , 就 是 希 西 家 的 子 孙 九 十 八 名 。 

 

 


22

 

 哈 顺 的 子 孙 三 百 二 十 八 名 。 

 

 


23

 

 比 赛 的 子 孙 三 百 二 十 四 名 。 

 

 


24

 

 哈 拉 的 子 孙 一 百 一 十 二 名 。 

 

 


25

 

 基 遍 人 九 十 五 名 。 

 

 


26

 

 伯 利 恒 人 和 尼 陀 法 人 共 一 百 八 十 八 名 。 

 

 


27

 

 亚 拿 突 人 一 百 二 十 八 名 。 

 

 


28

 

 伯 亚 斯 玛 弗 人 四 十 二 名 。 

 

 


29

 

 基 列 耶 琳 人 , 基 非 拉 人 , 比 录 人 共 七 百 四 十 三 名 。 

 

 


30

 

 拉 玛 人 和 迦 巴 人 共 六 百 二 十 一 名 。 

 

 


31

 

 默 玛 人 一 百 二 十 二 名 。 

 

 


32

 

 伯 特 利 人 和 艾 人 共 一 百 二 十 三 名 。 

 

 


33

 

 别 的 尼 波 人 五 十 二 名 。 

 

 


34

 

 别 的 以 拦 子 孙 一 千 二 百 五 十 四 名 。 

 

 


35

 

 哈 琳 的 子 孙 三 百 二 十 名 。 

 

 


36

 

 耶 利 哥 人 三 百 四 十 五 名 。 

 

 


37

 

 罗 德 人 , 哈 第 人 , 阿 挪 人 共 七 百 二 十 一 名 。 

 

 


38

 

 西 拿 人 三 千 九 百 三 十 名 。 

 

 


39

 

 祭 司 。 耶 书 亚 家 , 耶 大 雅 的 子 孙 九 百 七 十 三 名 。 

 

 


40

 

 音 麦 的 子 孙 一 千 零 五 十 二 名 。 

 

 


41

 

 巴 施 户 珥 的 子 孙 一 千 二 百 四 十 七 名 。 

 

 


42

 

 哈 琳 的 子 孙 一 千 零 一 十 七 名 。 

 

 


43

 

 利 未 人 。 何 达 威 的 后 裔 , 就 是 耶 书 亚 和 甲 篾 的 子 孙 七 十 四 名 。 

 

 


44

 

 歌 唱 的 。 亚 萨 的 子 孙 一 百 四 十 八 名 。 

 

 


45

 

 守 门 的 。 沙 龙 的 子 孙 , 亚 特 的 子 孙 , 达 们 的 子 孙 , 亚 谷 的 子 孙 , 哈 底 大 的 子 孙 , 朔 拜 的 子 孙 , 共 一 百 三 十 八 名 。 

 

 


46

 

 尼 提 宁 ( 就 是 殿 役 ) 。 西 哈 的 子 孙 , 哈 苏 巴 的 子 孙 , 答 巴 俄 的 子 孙 , 

 

 


47

 

 基 绿 的 子 孙 , 西 亚 的 子 孙 , 巴 顿 的 子 孙 , 

 

 


48

 

 利 巴 拿 的 子 孙 , 哈 迦 巴 的 子 孙 , 萨 买 的 子 孙 , 

 

 


49

 

 哈 难 的 子 孙 , 吉 德 的 子 孙 , 迦 哈 的 子 孙 , 

 

 


50

 

 利 亚 雅 的 子 孙 , 利 汛 的 子 孙 , 尼 哥 大 的 子 孙 , 

 

 


51

 

 迦 散 的 子 孙 , 乌 撒 的 子 孙 , 巴 西 亚 的 子 孙 , 

 

 


52

 

 比 赛 的 子 孙 , 米 乌 宁 的 子 孙 , 尼 普 心 的 子 孙 , 

 

 


53

 

 巴 卜 的 子 孙 , 哈 古 巴 的 子 孙 , 哈 忽 的 子 孙 , 

 

 


54

 

 巴 洗 律 的 子 孙 , 米 希 大 的 子 孙 , 哈 沙 的 子 孙 , 

 

 


55

 

 巴 柯 的 子 孙 , 西 西 拉 的 子 孙 , 答 玛 的 子 孙 , 

 

 


56

 

 尼 细 亚 的 子 孙 , 哈 提 法 的 子 孙 。 

 

 


57

 

 所 罗 门 仆 人 的 后 裔 , 就 是 琐 太 的 子 孙 , 琐 斐 列 的 子 孙 , 比 路 大 的 子 孙 , 

 

 


58

 

 雅 拉 的 子 孙 , 达 昆 的 子 孙 , 吉 德 的 子 孙 , 

 

 


59

 

 示 法 提 雅 的 子 孙 , 哈 替 的 子 孙 , 玻 黑 列 哈 斯 巴 音 的 子 孙 , 亚 们 的 子 孙 。 

 

 


60

 

 尼 提 宁 和 所 罗 门 仆 人 的 后 裔 共 三 百 九 十 二 名 。 

 

 


61

 

 从 特 米 拉 , 特 哈 萨 , 基 绿 , 亚 顿 , 音 麦 上 来 的 , 不 能 指 明 他 们 的 宗 族 谱 系 是 以 色 列 人 不 是 。 

 

 


62

 

 他 们 是 第 莱 雅 的 子 孙 , 多 比 雅 的 子 孙 , 尼 哥 大 的 子 孙 , 共 六 百 四 十 二 名 。 

 

 


63

 

 祭 司 中 , 哈 巴 雅 的 子 孙 , 哈 哥 斯 的 子 孙 , 巴 西 莱 的 子 孙 。 因 为 他 们 的 先 祖 娶 了 基 列 人 , 巴 西 莱 的 女 儿 为 妻 , 所 以 起 名 叫 巴 西 莱 。 

 

 


64

 

 这 三 家 的 人 , 在 族 谱 之 中 寻 查 自 己 的 谱 系 , 却 寻 不 着 , 因 此 算 为 不 洁 , 不 准 供 祭 司 的 职 任 。 

 

 


65

 

 省 长 对 他 们 说 , 不 可 吃 至 圣 的 物 , 直 到 有 用 乌 陵 和 土 明 , 决 疑 的 祭 司 兴 起 来 。 

 

 


66

 

 会 众 共 有 四 万 二 千 三 百 六 十 名 。 

 

 


67

 

 此 外 , 还 有 他 们 的 仆 婢 七 千 三 百 三 十 七 名 , 又 有 歌 唱 的 男 女 二 百 四 十 五 名 。 

 

 


68

 

 他 们 有 马 七 百 三 十 六 匹 , 骡 子 二 百 四 十 五 匹 , 

 

 


69

 

 骆 驼 四 百 三 十 五 只 , 驴 六 千 七 百 二 十 匹 。 

 

 


70

 

 有 些 族 长 为 工 程 捐 助 。 省 长 捐 入 库 中 的 金 子 一 千 达 利 克 , 碗 五 十 个 , 祭 司 的 礼 服 五 百 三 十 件 。 

 

 


71

 

 又 有 族 长 捐 入 工 程 库 的 金 子 , 二 万 达 利 克 , 银 子 二 千 二 百 弥 拿 。 

 

 


72

 

 其 馀 百 姓 所 捐 的 金 子 , 二 万 达 利 克 , 银 子 二 千 弥 拿 , 祭 司 的 礼 服 六 十 七 件 。 

 

 


73

 

 于 是 祭 司 , 利 未 人 , 守 门 的 , 歌 唱 的 , 民 中 的 一 些 人 , 尼 提 宁 , 并 以 色 列 众 人 , 各 住 在 自 己 的 城 里 。 

 

 


尼希米记 / Nehemiah 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: